9.53 punkti 10 võimalikust
- kui tõenäoliselt soovitaksid meie kliendid Sustineret teistele tegijatele
(65 kliendiprojekti tagasiside 2019-2024)

Sustinere ühendab oma ala professionaale. Me teame, et informatsioon ei tähenda veel teadmisi. Teadmiste ainsaks allikaks on laiapõhjalised kogemused ning aastatepikkune praktika.

Allpool leiad valiku Sustinere poolt tehtud töödest 2017-2024:


Viisime läbi Coop Panga portfelli ja organisatsiooni kliimamõju hindamise PCAFi standardi metoodika kohaselt ning aitasime kujundada ESG teekaardi panga edasisteks tegevusteks.

Aleksei Akulistõi (Coop Pank, jätkusuutlikkuse projektijuht):

"Koostöö Sustinerega oli sujuv ja väga operatiivne. 2022. ja 2023. aastal mõõtsime koostöös Sustinerega oma CO2 emissioone ja koostasime ESG teekaardi. Olime pidevalt kursis projektide arengutega ning saime kiiresti vastuseid tekkinud küsimustele. Lisaks profesionaalususele oli Sustinere lähenemine koostööle inimlik ja suhtlemine oli positiivne."


Aitasime EASi ja Kredexi ühendasutusel koostada ja formuleerida ESG juhtpõhimõtted. Samuti arvutasime välja ühendasutuse süsiniku jalajälje ning jagasime soovitusi selle vähendamiseks. 

Lauri Lugna (EASi ja Kredexi ühendasutuse juhatuse esimees):

"Sustinere meeskond oli professionaalne ja argumenteeris hästi enda ettepanekuid tänu laialdastele teadmistele valdkonnas. Seeläbi saime lahti mõtestatud ja formuleeritud ESG juhtpõhimõtted, mida asume lähitulevikus rakendama. Lisaks viis Sustinere läbi ka ühendasutuse organisatsiooni süsiniku jalajälje arvutuse. Antud jalajälje hetkeolukorra kaardistus on abiks meie edasiste sihtide seadmisel. Koostöö sujus ilusasti!"

Oleme LHV-le toeks vastutustundliku tegevuse kujundamisel. Aitasime hinnata põhitegevuse olulisemaid ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid mõjukohti ning luua selle põhjal LHV jätkusuutlikkuse seisukohta ning ESG strateegilist tegevuskava. Arvutasime LHV kontoritegevuse 2019. aasta kasvuhoonegaaside heitkoguse ning tõime välja selle vähendamise võimalused. Aitasime Rohelise Kontori põhimõtete rakendamisel. Oleme nõustanud vastutustundliku tegevuse raporteerimise ja paljude muude põhitegevusega seotud teemadel. Varem oleme aidanud viia läbi LHV töötajate 2-päevast häkatoni, et leida praktilisi lahendusi ettevõtte jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse tegevuste arendamiseks.

Ragne Maasel (LHV, ESG juht):
"Sustinere roll LHV jätkusuutlikkuse teekonnal on olnud märgiline. Oleme oma ESG püüdlustes arenenud tänu nendele kiiremini ja struktureeritumalt, kui oleksime eales üksi suutnud. Julgen arvata, et Eestis on väga väheseid ettevõtteid, kellel on maailma tasemel ESG
alane kompetents kohe varnast võtta. Sustinere aga just seda pakkuda suudabki -  tead
liku, neutraalse, toetava, strateegilise ja hooliva partnerina."


Oleme Foxway püsipartner ESG ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimisel. Oleme loonud üldise ESG raamistiku, teostanud erinevaid keskkonnamõju analüüse (sh nende teenuse positiivse kliimamõju ehk nn handprint arvutus), arendanud ESG aruandlust, jätkusuutliku tarneahela hindamist ja tarnijate käitumiskoodeksit (Code of Conduct).Oleme toetanud Utilitase kontserni jätkusuustlikkuse teemade eesmärgistamisel ja tervikliku ESG strateegia loomisel, energiatootmise keskkonnamõjude analüüsimisel (sh kontserni süsiniku jalajälje arvutamine) ning läbipaistvuse suurendamisel läbi põhjaliku ESG ja jätkusuutlikkuse aastaaruande.

Priit Brus, Utilitase finantsjuht:

„Utilitas otsustas viia iga-aastase aruandluse järgmisele tasemele, mis kajastab senisest laiemalt meie lähenemist lisaks keskkonnalastele teemadele ka vastustustundliku ettevõtluse põhimõtetele laiemalt. Hindame kõrgelt Sustinere panust sellesse protsessi. Kompetentse välise koostööpartneri kaasamine tõi kahtlemata juurde uusi vaatenurkasid ja arvamusi, mis kokkuvõttes viisid ka parema lõpptulemuseni kui ainuüksi oma peaga neid teemasid lahates oleks olnud võimalik saavutada.

ESG valdkond on kiirelt arenev ja üha olulisemaks muutuv teema ning küsimus ei ole mitte ainult kaasagese aruandluse juurutamises vaid ka kogu selle temaatika laiem lahti mõtestamine ja konteksti paigutamine – ka siin hindame koostööd Sustinerega kõrgelt.“Oleme viinud läbi seminare ja koolitusi, panustanud informaterjalide loomisesse, et aidata tõsta Swedbanki töötajate ja klientide teadlikkust ESG ja jätkusuutlikkuse teemadel.


Viisime läbi Helmese organisatsiooni süsiniku jalajälje hindamise skoopides 1, 2 ja 3 GHG Protocoli põhjal. Võrdlesime tulemust valdkonna ettevõtetega rahvusvaheliselt.

Aino-Silvia Tali, Helmes Grupi arendusjuht

"Suur tänu Sustinere tiimile professionaalse ja meeldiva koostöö eest! Esimene ettevõtte kliimamõjude analüüs võib alguses tunduda pisut keeruline – hindame väga seda, et meid „käekõrval“ kogu protsessist läbi juhatasite ja igal sammul kaasa mõtlesite."

Oleme nõustanud ja aidanud BaltCapi läbi aastate ESG teemadel: BaltCapi enda ESG lähenemise arendamisel, vastutustundliku käitumise põhimõtete kujundamisel (The Code of Responsible Behaviour) ning kliimamõju eesmärkide seadmisel, aga ka BaltCapi portfelliettevõtete ESG mõjukohtade kaardistamisel ja kasvuhoonegaaside jalajälje arvutamisel ning portfelli ESG teemade aastaraporti koostamisel.

Martin Kõdar, BaltCapi juhtivpartner:
"Sustinere tiimi liikmetega on meil olnud suurepärane pikaajaline koostöö. Tegu on vaieldamatult Baltikumi suurimate vastutustundliku ettevõtluse kogemustega inimestega."Viisime läbi Nordic Milk (sh Tere ja Farmi brändid) 2020. aasta süsiniku jalajälje hindamise tootmisüksuste üleselt ning kaardistasime seeläbi esmased võimalused kliimamõju vähendamiseks. Oleme aidanud seada nende kliimamõju vähendamise eesmärki Science Based Targets initiative (SBTi) raamistikus.Viisime läbi Agrone grupi ja selle ettevõtete kliimamõju analüüsi: kuue ettevõtte ja peakontori ning kolme toote (piim, muna, teravili) süsiniku jalajälgede hindamine ning neist tulenevate esmaste vähendamisvõimaluste kaardistamine.

Silver Kuus (Agrone, arendusjuht):
„Leidsime Sustinere näol endale usaldusväärse partneri, kes aitas meil saada väga hea ülevaate Agrone grupi kliimamõjust. Õppisime koostööst, et Sustinere on oma töös professionaalne partner, kes kasutab rahvusvaheliselt tunnustatud teaduslike uuringute meetodeid ning lisaks olukorra fikseerimisele on nad võimelised ka andma konkreetseid soovitusi kliimamõjude vähendamiseks. Sümpaatne oli koostöö protsesside hea korraldus ning lõpptulemuse eeskujulik vormistus nii eesti kui inglise keeles.


Aitasime kujundada Ülemiste Keskuse ühiskondliku vastutuse strateegilist raamistikku - prioriteetsed fookused, eesmärgid ja mõõdikud, tegevusuunad.


Arvutasime Ekspress Meedia äritegevuse süsiniku jalajälje kogu väärtusahela üleselt - st alates väljaannete trükist kuni kojukande ja ajalehtede-ajakirjade eluea lõpuni välja. Seeläbi tegime soovitusi, kuidas ettevõttes kohapea ning tarneahela partnerite kaudu kliimamõju vähendada.

Argo Virkebau (Ekspress Meedia juhatuse esimees):
"Sustinere poolt tehtud Ekspress Meedia tegevuse kliimamõju kvantifitseerimine andis meile kasuliku sisendi äriarenduse tulevikuplaanideks. Lisaks jalajälje teada saamisele aitas see tõsta sel teemal töötajate ja olulisemate koostööpartnerite teadlikkust. Saame nüüd luua plaani, kuidas oma väärtusahelas koostöös partneritega jalajälge vähendada. Samuti aitavad analüüsi tulemused modelleerida ärimudeli muutuse mõju keskkonnale (digimeedia areng). Kasulik oli ka võrdlus rahvusvaheliste meediamajade kliimamõjuga."
Oleme aidanud Alexela grupi ettevõtes tutvustada Euroopa Liidu jätkusuutlikkuse taksonoomia ja aruandluskohustuse nõudeid ning mõista ja arutada sellega kaasnevaid kohustusi, riske ja võimalusi.

Kadri Ambos (Alexela turunduse ja jätkusuutlikkuse juht)
"Alexela soovib rohenovaatorina oma tegevusvaldkondades olla teerajaja ning näha uudsetes olukordades arenguvõimalusi. Rohepööre toob kaasa mitmeid muudatusi ja regulatsioone, meie soov oli neist sisuliselt võimalikult kiiresti aru saada, viia see teadmine oma organisatsiooni võtmeisikuteni ning luua soodne pinnas edasiseks tööks ja diskussioonideks. Sustinere aitas meil kõige olulisema hetkel teada oleva informatsiooni kokku koguda ja lahti mõtestada."Nõustasime Leedu riiklikku ja börsil noteeritud energiaettevõtet Igntis Group nende jätkusuutlikkuse aruandluse arendamisel GRI standardite kohaselt - viisime läbi esmase fookusteemade kaardistamise ning aitasime koostada 2020. aasta aruande sisu.
Analüüsisime Klaasimeistri keskkonnamõjusid kogu väärtusahela ulatuses, arvutasime ettevõtte kasvuhoonegaaside emissioonide koguse ning pakkusime välja tegevused oluliste keskkonnamõjude vähendamiseks.

Karla Agan (Klaasimeister, juhatuse liige ja tegevjuht)
"Saime väga põhjaliku ülevaate nii meie kui kogu meie sektori keskkonnamõjudest ning konkreetsed ettepanekud, kuidas neid vähendada. Soovitan Sustinere´t ettevõttele, kes soovib teha tõsise sissejuhatuse keskkonna teemades ning selles suunas end strateegiliselt arendada. Sustinere tiim valdab teemat!"
Võrdlesime sadestatud kaltsiumkarbonaadi (PCC) traditsioonilise tootmise meetodi ja uue, R-S OSA poolt väljatöötatud, põlevkivituhast PCC tootmise meetodi kliimamõjusid olelusringi hindamise abil (LCA) „hällist väravani“ piirides.
Kujundasime Eleringi süsiniku jalajälje hindamise metoodika ning arvutasime ettevõtte 2019. aasta kasvuhoonegaaside heitkoguse ning tõime välja selle vähendamise võimalused.

Riina Käi (Eleringi, finantsjuht)
"Palusime Sustinere abi kaardistamaks esmakordselt meie ettevõtte CO2 jalajälg, et saada aru, kus me hetkel oleme ning selle alusel panna paika tuleviku tegevuskava. Koostöö Sustinerega oli meeldiv ja professionaalne ning koostöös Sustinere ekspertide abiga saime hea ülevaate hetkeseisust erinevates kategooriates ja ka tähelepanekuid võimalike muutuste osas. Aitäh."
Aitasime Operailil kujundada ühiskondliku vastutuse strateegilise plaani oluliste keskkonnamõjude vähendamiseks, sotsiaalsete aspektide ja vastutustundliku juhtimispraktika arendamiseks.

Priit Raamat (AS Operail, kommunikatsioonijuht) 

"Sustinere meeskonna teadmised ja kogemused aitasid meil astuda olulise sammu vastutustundliku ettevõtluse teemade strateegilises juhtimises. Ettevõtte esimese aastaraamatu koostamine, hetkeolukorra kaardistamine ning tihe ja sisukas koostöö ühiskondliku vastutuse strateegia loomisel sujus laitmatult. Samuti saime koos läbi viia ettevõtte juhtidele strateegiapäeva, kus vastutustundlikkuse teemad erilise tähelepanu all olid.

Adekvaatne ajaplaneerimine, tähtaegadest kinnipidamine ning asjatundlikud soovitused

ja nõuanded on vaid mõned märksõnad, millega Sustinere meeskonda iseloomustada. Tänan koostöö eest!"
Sustinere meeskond aitas analüüsida ja kaardistada kontserni jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemad. Oleme toetanud aastaaruande arendamist mitmel järjestikusel aastal (alates 2016. aasta raportist) - töötanud välja struktuuri, arendanud mõõdikute valikut, toetanud andmete kogumist, koostanud raporti sisu, nõustanud Euroopa Liidu kestliku rahastuse taksonoomia kohast aruandlust.Viisime läbi jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemade kaardistamise (sh huvigruppide kaasamine), oleme alates 2019. aastast aidanud arendada ja koostada airBalticu jätkusuutlikkuse aruannet - ülesehitus, mõõdikud, sisu, vastavus GRI standardile.


Aitasime kujundada Conexus Baltic Gridi jaoks raamistiku ESG teemade juhtimiseks - kaardistasime peamised mõjukohad, aitasime seada eesmärgid ja mõõdikud kõigi oluliste teemade edendamiseks, nõustasime GRI standardile vastava aastaaruande koostamist.


Nõustasime Eleving Grupi nende ESG ja jätkusuutlikkuse strateegilise raamistiku loomisel - mõjukohtade kaardistus ja ESG fookusteemade seadmine, neist lähtuvate eesmärkide püstitamine, mõõdikute valik ning avaliku aruandluse ülesehitus.


Kujundasime Läti riikliku finantsasutuse Altum jaoks olulised ESG mõjukohad ja fookusteemad, millele keskenduda oma strateegias.


Viisime läbi Riia piirkonna metsi ja rohealasid haldava ettevõtte ESG mõjukohtade kaardistuse, kujundasime fookusteemad nende juhtimiseks ning struktuuri ja mõõdikud ESG tegevuse raporteerimiseks GRI standardi kohaselt.


Arvutasime Coffee Addressi kasvuhoonegaaside jalajälje kolme Balti riigi üksuste üleselt.

Kaardistasime Leedu ühe suurima eraomanduses oleva ärikontserni kolme äriliini (mööbli- ja tekstiilitootmine ning kinnisvara) keskkonna- ja sotsiaalse vastutuse hetkeseisu ning tegime soovitused arendustegevusteks. Analüüsisime Läti puitmööbli tootja tegevusahelast tulevat keskkonnamõju kohti ning arvutasime CO2 emissioonide koguse.
Aitasime Tele2 Eestil kujundada oma ühiskondliku osaluse fookusteemasid - analüüsida ja valida, millistes nende tegevuse mõjust tulenevates valdkondades aktiivsemat rolli võtta ja lahenduste loomisel eestvedaja rolli võtta. 

Ines Estrin (Tele2 Eesti turundusdirektor)
"Sustinere inimesed teavad, mida teevad ning teevad seda kirega. Kõik protsessi tegevused: abi sisekommunikatsioonil, küsimustike ja intervjuude ettevalmistus ja analüüs, töötoa läbi viimine on väga põhjalikult läbi mõeldud ja ette valmistatud ning pakkus rahuldust protsessit osa saanutele. Sustinere on väga tugev sihtgruppide kaasamise läbi mõtlemises ja ka teostamise - saime kõik huvigrupid kaasatud."


Viisime Läti riikliku kinnisvaraettevõtte VNI (“Valsts nekustamie īpašumi”) jaoks läbi oluliste jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse mõjukohtade ning Kestliku Arengu Eesmärkide (SDG) analüüsi, arendasime jätkusuutlikkuse raporteerimise raamistiku GRI standardite põhjal.

Renārs Griškevičs (Latvian State Real Estate / VNI, CEO)

"The right partners are important when starting non-financial reporting and fostering the sustainable development of a company. Sustinere demonstrated a professional attitude and knowledge throughout the service, but we especially value a genuine understanding and willingness to provide added value. The materials prepared by Sustinere were of high quality and in the future will be used in the development of various State real estate planning documents, not only in preparing the Sustainability Report."
Aitasime Riia Lennujaamal tuvastada oma jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse fookusteemad. Ehitasime üles jätkusuutlikkuse aruande struktuuri ja mõõdikute süsteemi - sisendiks ettevõttele oma esimese jätkusuutlikkuse aruande koostamiseks.

Laura Karnīte (Riga International Airport, Head of Communication Unit)
"In evaluating our collaboration with Sustinere, I would like to praise/emphasize the professionalism, experience and responsiveness of the company's consultants in the preparation of the non-financial report structure, which included defining the stakeholders and clarifying their views. Sustinere has shown itself to be a trusted partner by performing its duties in an excellent manner, respecting all the terms and conditions of the contract. We recommend this company as a professional partner in achieving sustainability goals!"

  


Aitasime Estanci meeskonnal mõtestada lahti "jätkusuutlikkuse" tähenduse nende missioonis. Kujundasime nende ühiskondliku vastutuse fookusteemad läbi ÜRO kestliku arengu eesmärkide. Juhtisime väärtustel põhineva eetikakoodeksi loomist ning selle tutvustavat üritust ettevõtte töötajatele.

Mihkel Tammo (Estanc, endine tegevjuht)
"Juba esimesel kohtumisel Sustinerega tekkis hea klapp tänu hästi argumenteeritud ja laiadele teadmistele oma valdkonnast. See ajendas meid esimest ühist projekti üsna kiiresti algatama. Nüüd, kus see esimene koostöö on selja taha jäänud, võin õelda, et Sustinerel õnnestus mind veelgi üllatada ning ootusi ületada. Projekti tulemusel saime väga hea ja pikaajalise sisendi selleks, et juba ise jätkata tööd oma missiooniga ning et kujuneksime järjest vastutustundlikumaks ja jätkusuutlikumaks ettevõtteks."
Viisime Põhja-Eesti Regionaalhaiglale läbi ühiskondliku vastutuse ja jätkusuutlikkuse fookusteemade analüüsi - kaardistasime huvigruppide ja võtmetöötajate ootused, kujundasime GRI standardi kohaselt struktuuri aastaaruande jaoks. Aitasime koostada aastaaruande sisu ja kujunduse.

Andra Migur (Põhja-Eesti Regionaalhaigla riskijuht)
"Sustinere tiim oli professionaalne, toetav ja selgelt meie vajadustest lähtuv. Imponeeris nende kiire reageerimine ja vahetu ning aus suhtlus. Kohe esmane kontakt oli sisukas ja meie jaoks konkreetseid lahendusi pakkuv. Välise ja kogenud partneri kasutamine on stressivabam - metoodika on juba läbi katsetatud ja valdavas osas toimiv."


Oleme aastate jooksul toetanud Tallinki erinevates ESG aruandluse tegevustest. Mitmel aastatel oleme nõustanud jätkusuutlikkuse raporteerimist GRI suuniste kohaselt, mõõdikute seadmist, aastaraamatu sisu koostamist ning Euroopa Liidu kestliku rahastuse taksonoomiale vastavat raporteerimist. Toetasime ka Tallinki osalemist Eesti vastutustundliku ettevõtluse indeksis - kaardistasime hetkeolukorra teemade juhtimisest grupi ettevõtetest ja üksustes.Oleme koostanud Ekspress Grupi aastaaruannete ühiskondliku vastutuse osa alates 2017. aastast - pidevalt aruande struktuuri täiendades (sh teemade ja -mõõdikute valik), üle Baltikumi sisu kogunud ja kirjutanud.

Pirje Raidma, (Ekspress Grupp AS, endine finantsjuht)
"Meie koostöö aastaaruande koostamisel sujus väga hästi. Sustinere tiimist oli väga palju kasu, et olemasolev hea tava ühte tervikusse koguda ja avalikult presenteerida. Üksi tehes oleks see olnud kordades raskem. On huvitav, et ettevõtte sees olime oma saavutuste osas tagashoidlikumad kui väljapoole rääkides. Just seetõttu tasub kaasata välist partnerit, kes teemat tundes aitab kõrvaltvaatajana vajaliku materjali kokku koguda ning näha unikaalsena seda, mis endal enam silma ei hakka."
Oleme koostanud Nordeconi aastaaruannete ühiskondliku vastutuse osa sisu alates 2017. aastast  (GRI standardi järgi).

Mirjam Mikkin (Nordecon AS, kommunikatsioonijuht)
"Sustinerega koostöö on sujuv ja sisukas. Läbi mitme aasta oleme üheskoos meie põhjalikku aastaaruannet kokku pannud ning saanud selle protsessi käigus iga kord asjalikku tuge, millistele sammudele oleks otstarbekas keskenduda edasises tegevuses. Jätkusuutlikkuse ja vastutustundlikkusega tegelemine on protsess ja pidev areng, põnev on seda teed käia."Aitasime kahel aastal arendada ettevõtte aastaaruannet: ESG teemade raporteerimise struktuur, indikaatorite valik, sisu kirjutamine ja kujundus. Meie panuse oluline osa oli ka ühiskondliku vastutuse fookusteemade määratlemine ja ÜRO kestliku arengu eesmärkidega sideme kujundamine.

Monika Lilles (Eesti Raudtee AS, kommunikatsioonijuht)
"Soovisime oma huvirühmadega aina enam avatud olla ja aruandluse vastutustundlikkuse kajastamisel uuele tasemele viia ning selles oli meile heaks partneriks Sustinere. Tänu nende kogemusele see meil ka õnnestus ning oleme palju head tagasisidet saanud 2019. aasta aruandlusele. Täname eduka koostöö eest!"


Viisime Pro Kapital Grupile läbi jätkusuutlikkuse ja vastutustundliku juhtimise mõjukohtade ja fookusteemade analüüsi. Kaasasime selleks Eesti, Läti ja Leedu huvigruppe ja töötajaid. Kaardistasime kõigi kolme riigi olulisemad vastutustundliku ettevõtluse alased tegevused ja koostasime sellekohase sisu ettevõtte aastaaruandesse.

Angelika Annus (Pro Kapital Grupp, finantsjuht)
"Suur tänu Sustinere meeskonnale! Teiega suheldes ammutame inspiratsiooni ja kui toppama jääme, aitate meid tagasi rajale."Viisime läbi ühiskondliku vastutuse teemade juhtimise hetkeolukorra analüüsi Eleringis. Hindasime senist tegevust ja andsime soovitusi aspektide edasiseks juhtimiseks ja kommunikatsiooniks. Kujundasime ja viisime läbi keskkonna- ja ühiskondliku vastutuse teemalise suvepäevade sisulise osa - teema avamine laval ning keskkonna-teemaline Eleringi põhine maastikumängu enam kui 100 töötajale.  


Aitasime Fontesel kaardistada nende ühiskondliku mõju ja vastutuse fookusteemad - kaasasime huvigruppe ja ettevõtte töötajaid, et mõelda läbi võimalused, kuidas teha vastutustundlikumaid juhtimisotsuseid ning anda suurem panus ühiskonna arengusse.Sustinere meeskond analüüsis ettevõtte jätkusuutliku ettevõtluse valdkonna hetkeolukorda, toetas vastutustundliku ettevõtluse indeksi täitmisel ning andis soovitused valdkonna edasiseks arendamiseks.

Argo Saul, (Nordic Houses KT OÜ tegevjuht):

"Sustinere tabas hästi ära meie ettevõtte ärivajaduse ning leidis meiega kiiresti ühise keele. Sustinere oli meie jaoks suunanäitaja, kes töötas eesmärgistatult algusest lõpuni ning tegi kõrvaltvaatajana väärt tähelepanekuid, mis andsid meile tugeva positiivse tõuke edasisteks tegevusteks".


Aitasime Coca-Cola HBC-l kaardistada nende ühiskondliku vastutuse fookusteemad Baltikumis ning alustada GRI standardi põhist avalikku raporteerimist. Kaasasime ettevõtte väliseid huvigruppe Eesti, Lätis ja Leedus, kaardistasime nende ootusi ja ekspertsoovitusi. Kujundasime GRI standardi põhjal jätkusuutlikkuse aruande struktuuri - ülesehitus, teemade ja indikaatorite valik. 


Sustinere meeskond aitas koostada sisu ühiskondlike, keskkonnaalaste, töökeskkonna ja ausa äritegevuse teemade kajastamiseks ettevõtte 2017 aastaaruandes. 

Lilian Nõlvak (Baltika Grupi kommunikatsioonijuht):

"Sustinere aitas küsida kõige tähtsamaid küsimusi ja leida nendele vastused. Kõige väärtuslikumad küsimused olid aga need, millele vastamise osas veel pingutama peame. Suureks abiks olid ka Sustinere meeskonna põhjalikud teadmised rahvusvahelise moetööstuse toimimisest, paindlikkus ja suurepärased koostööoskused".