Mēs palīdzēsim jums izaicinājumus pārvērst jaunās iespējās:

Jūsu būtisko ilgtspējas un ESG aspektu noteikšana:

  • Ilgtspējas ietekmes novērtējums – būtiskuma (materiality) analīze, lai noteiktu prioritārās ilgtspējas un atbildīga biznesa jomas, tostarp ieinteresēto pušu iesaistes veicināšana
  • Ietekmes uz vidi analīze – oglekļa emisijas (CO2 pēdas nospiedums) aprēķini, produktu un pakalpojumu dzīves cikla novērtējumi


Stratēģiskas pieejas ieviešana pārdomātai būtisko aspektu pārvaldīšanai:

  • Ilgtspējas un ESG stratēģijas – stratēģisku ilgtspējas un ESG programmu, politikas un ceļvežu izstrāde, ietverot atbilstošus mērķus un indikatorus (KPI) (arī saistībā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDG))  
  • Ilgtspējas un ESG ziņošana – pārskatu koncepcijas un struktūras izstrāde, indikatoru izvēle, uzraudzības sistēmas izveide, kā arī pārskatu satura sagatavošana un noformējums (atbilstoši GRI, SDG, Nasdaq ESG vadlīnijām)

Procesu pilnveide:

  • Aprites ekonomika – konsultācijas produktu un pakalpojumu izstrādē, kā arī procesa vai biznesa modeļa līmenī aprites risinājumu ieviešanā un pārdomātā resursu izmantošanā visā vērtību ķēdē
  • Dažādības vadība – situācijas, risku un iespēju analīze, kā arī praktisku plānu izstrāde iekļaujošas darba vides un klientu attiecību veidošanai

Akadēmija:

  • Mācības – prezentācijas, atsevišķi mācību pasākumi vai plašas attīstības programmas par dažādām ilgtspējas tēmām
  • Prasmju pilnveide – atbalsts vadītāju un cita iesaistītā personāla izpratnes veicināšanai, prasmju un kompetenču uzlabošanai un viņu iesaiste ilgtspējas un ESG pārvaldībā

* * * * *

Nosūtiet mums e-pastu: dace@sustinere.ee (Dace Helmane)