Kui vaadata ettevõtte keskkonnamõjusid, siis see ei piirdu ainult süsiniku jalajäljega. Lääne-Euroopa ja Põhjamaade praktika näitab, et aina enam kerkib ettevõtete fookusesse äritegevuse mõjud elurikkusele. Samuti on ELi jätkusuutlikkuse taksonoomias üks keskkonnaeesmärkidest elurikkuse kaitse, mis tähendab seda, et edaspidi peavad ettevõtted oma tegevuse jätkusuutlikuks klassifitseerimisel hindama mõjusid elurikkusele.

Mõjude hindamine elurikkusele on oluline ka ettevõtte riski hindamisel, sest enamik ettevõtteid on oma väärtusahelas otseselt või kaudselt sõltuvuses loodusressurssidest. Seetõttu toob ettevõtte mõjude teadmine elurikkusele mitmeid kasusid, näiteks: tarneahela kindlustamine, väiksemad keskkonnatasud või -trahvid, paremad laenutingimused, hea maine nii investorite kui ka klientide seas ja konkurentsieelis.

Mida Sustinere teeb?

  • Aitame mõtestada ja kaardistada ettevõtte otsesed/kaudsed mõjud elurikkusele ja sõltuvused loodusressurssidest. Kaardistamisel lähtume Natural Capital Protocol standardist, mis on globaalselt tunnustatud ning standardiseeritud otsustusraam identifitseerimaks ettevõtte mõjusid ja sõltuvust looduskapitalist.
  • Leiame ettevõtte jaoks sobiliku metoodika elurikkuse mõjude hindamiseks ning olulisemad mõõdikud elurikkuse seisundi jälgimiseks ja raporteerimiseks.
  • Aitame luua ettevõttele strateegilist vaadet elurikkuse mõjude hindamiseks ja juhtimiseks
  • elurikkuse strateegia või tegevuskava näol ning aitame muudatusi ka ellu viia.