ESG topeltolulisuse hindamine (double materiality assessment) peaks olema ESG ja jätkusuutlikkuse aruandluse protsessi esimene samm. See tähendab äritegevusest loodusele ja inimestele põhjustatud mõjude tuvastamist ning jätkusuutlikkusest tulenevate riskide ja võimaluste kaardistamist.

Sellise hindamise tulemus aitab seada aruandele piirid – milliseid teemasid ja alateemasid avalikustada.

Siiski ei tohiks double materiality hindamine jääda vaid aruande piiride seadmiseks. Eelkõige peaks see andma väärtusliku sisendi ettevõtte äristrateegiasse. Mõjudest, riskidest ja võimalustest teadlik olemine annab teile võimaluse neid juhtida, kujundades äristrateegiat tulevikukindlaks ja muutustele vastupidavaks.

Me töötame kooskõlas ELi kestlikkusaruandluse direktiivi standardi (ESRS) nõuetega. Tuginedes EFRAGi double materiality hindamise rakendamise suunistele, oleme välja töötanud Sustinere enda metoodika ja süsteemi, kuidas hinnata olulisust mõju ja riski/võimaluse vaatenurgast.

Mida me teeme?
  • ESG topeltolulisuse (double materiality) täielik hindamine – juhime projekti ja viime hindamise läbi, hindame esialgset mõju Sustinere metoodikat rakendades, viime läbi juhtkonna töötoa(d) lõpliku hinnangu andmiseks.
  • Ettevõttesisese double materiality hindamise toetamine – mentori, nõustaja või välise eksperdina aitame panna teil paika õige protsessi ja sobiva metoodika, suunata teid asjakohaste allikate juurde, vaadata üle ja anda tagasisidet teie poolt loodud tulemustele. Samuti saame koolitada teie meeskonda topeltolulisuse metoodika ja protsesside osas. 
  • Sidusrühmade kaasamine – oluliste huvugruppide kategooriate määratlemine, sidusrühmade kaardistamine, nendega suhtlemine ja tulemuste koondamine. 
  • Ühenduse loomine oluliste ESG teemade ja äristrateegia vahel – arutame koos teiega selle üle, kuidas asjakohaseid ESG/jätkusuutlikkuse riske ja võimalusi teie äristrateegiasse integreerida. 
  • ESG aruanne – aitame arendada ESG aruande struktuuri ja/või sisu, võttes arvesse ettevõtte olulisi ESG aspekte, kooskõla ELi kestlikkusaruandluse direktiivi (CSRS) ja selle standarditega (ESRS).

Lae alla: millega saame Sinu ettevõtet ESG raporteerimisel ja double materiality hindamisel aidata

Võta ühendust: marko@sustinere.ee, +372 5621 2898