Case study: Ülemiste keskuse ühiskondliku vastutuse fookusteemade ja strateegilise tegevusplaani loomine aastaks 2021-2023

Blogi

Kommenteeri

Ülemiste keskuse ühiskondliku vastutuse fookusteemade ja strateegilise tegevusplaani loomine aastaks 2021-2023 

Ülemiste keskus on Eesti suurim ja populaarseim moe- ja meelelahutuskeskus. Ülemiste keskuse jaoks on oluline teadlikult juhtida oma tegevusest tulenevaid mõjusid ja käituda vastutustundlikult. Projekt „Ülemiste keskuse ühiskondliku vastutuse fookusteemad ja strateegiline tegevusplaan 2021-2023“ viidi ellu koos Ülemiste keskuse tegevtiimi ja huvigruppidega ajavahemikus sept 2020 - mai 2021. Projekti teine osa „Ülemiste keskuse vastutustundliku ettevõtluse juhtimisraamistik“ teostati nov-dets 2021.


PROJEKTI EESMÄRK

Projekti „Ülemiste keskuse ühiskondliku vastutuse fookusteemad ja strateegiline tegevusplaan 2021-2023“ eesmärk oli lahti mõtestada vastutustundlik ettevõtlus Ülemiste keskuse töötajate, rentnike ja koostööpartnerite seas ning kujundada fookusvaldkonnad, millele keskus oma ressurssid lähiaastatel suunab. Selle juures on oluline, et tegevusplaan oleks teostatav ja sisaldaks selgeid mõõdikuid, vastutuse jaotust ja võimalikku aruandlusraamistikku.


TEGEVUSED

Sustinere roll nendes projektides oli toetada Ülemiste keskust sotsiaalsest ja keskkonnamõjust tulevate fookusteemade kujundamisel ja strateegilise tegevusplaani loomisel. Fookussuundade kujundamisel võeti arvesse Keskuse mõjusid, ettevõtte eesmärke kui ka Keskuse huvigruppide ootusi.  Projekti loomisel kastutati järgmisi tunnustatud raamistikke ja metoodikaid: UN Sustainable Development Goals (SDG) ja Global Reporting Initiative (GRI).

Projekti teises faasis keskenduti ettevõtte siseste vastutustundliku ettevõtluse juhtimispõhimõtete kujundamisele, aruandlusraamistiku loomisele ja muutuste juhtimisele Keskuses.

Projekti erinevad faasid kokku kestsid ligikaudu 11 kuud. Selle raames viidi läbi:

  • Desk-research ja benchmark, et kaardistada hetkeolukord ja kujundada arusaam sektori parimatest praktikatest;
  • huvigruppide ootuste kaardistus ja ideede kogumine, sh veebiküsitlus ja töötuba rentnikele ja koostööpartneritele, teema tõstatamine rentnike suurkogul;
  • fookuste kujundamine, ÜRO Kestliku Arengu eesmärkide kaardistus väärtusahela üleselt, töö mõõdikute ja tegevussuundadega, sh 7 sisulist töötuba Ülemiste keskuse meeskonnaga + kümneid tunde keskuse töötajate poolseid grupiülesandeid ja iseseisvat tööd.
  • aruandlusraamistiku ja juhtimispõhimõtete kujundamine, sh ca 10 intervjuud Ülemiste keskuse ja Linstow kontserni esindajatega;
  • fookuste ja tegevusplaani koondamine tervikuks (sh veebistruktuuri kujundamine).

PÕHISÕNUM

Ülemiste keskuse vastutustundliku ettevõtluse fookuste ja strateegiliste tegevussuundade kujundamise protsess oli põhjalik ja kaasav. Kaasatud oli 100%-liselt keskkonna tippjuhtkond, tegevtiim ja kontserni esindaja. Protsessis anti võimalus kaasa rääkida kõikidel keskuse rentnikel ja koostööpartneritel. Veebiküsitlusest võttis osa 37% rentnikest.

Oluline on, et protsess oleks kaasav. See tagab fookuste omaksvõtmise ja loob strateegia elluviimisele tugeva vundamendi. Strateegiliste fookuste ja tegevusplaanide realiseerumise võtmekriteeriumiks on inimeste isiklik pühendumus, motivatsioon, oskused ja ressurss, et muutused saaksid toimuda. Ülemiste keskus on siin väga selge näide, kuidas väike meeskond suudab pühenduda ja püüelda ühise eesmärgi nimel.


TULEMUS

Projekti tulemusel kujundati Ülemise keskusele viis vastutustundliku ettevõtluse fookust, mis lähtusid kõige olulisematest keskkondlikest, sotsiaalsetest ja juhtimiskvaliteedi mõjudest, eesmärkidest, mõõdikutest ja peamistest tegevussuundadest 2021-2023 aastateks. Lisaks loodi aruandlusraamistik ja vastutustundliku ettevõtluse alased juhtimispõhimõtted. Osa tööga saab tutvuda Ülemiste keskuse kodulehel


„Ülemiste keskuse jaoks oli vastutustundliku ettevõtluse strateegia loomine koostöös Sustinerega mitmel põhjusel väga õige otsus. Esiteks aitas Sustinere professionaalne meeskond meil luua nö strateegilist selgroogu juba käimasolevatele tegevustele ja me ei pidanud alustama nullist. Strateegia loomine oli kui rätsepatöö, mis sobitus hästi just meie konteksti ja objektiivne pilt väljastpoolt aitas näha suurt pilti. Samuti modereeris Sustinere meeskond väga hästi meie enda huvigruppide erinevaid vaateid, hoidis meie tegevused kindlalt fookuses ja projekti kokkulepitud ajaraamides.“ Tiia Nõmm, Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht


PROJEKTIJUHT JA TIIM: Maris Ojamuru (projektijuht, Sustinere asutaja & partner), Marko Siller (Sustinere asutaja & partner)

Lisa kommentaar

Email again: